Euro icon EUR {{ ratesData['EURPLN'].buy }} zł{{ ratesData['EURPLN'].sell }} zł
Dolar icon USD {{ ratesData['USDPLN'].buy }} zł{{ ratesData['USDPLN'].sell }} zł
Frank icon CHF {{ ratesData['CHFPLN'].buy }} zł{{ ratesData['CHFPLN'].sell }} zł
Pound icon GBP {{ ratesData['GBPPLN'].buy }} zł{{ ratesData['GBPPLN'].sell }} zł

Regulamin

DEFINICJE:
 1. Administrator - Osoba upoważniona przez właściciela Kantoru do zawierania transakcji wymiany walut.
 2. Użytkownik - podmiot, który spełnia warunki Regulaminu.
 3. Ustawa o Przeciwdziałaniu Prania Pieniędzy - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o Przeciwdziałaniu Prania Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu Dz.U. 03.153.1505 j.t. ze zm.
 4. Ustawa Prawa Dewizowego - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1178 ze zm.
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. Administrator świadczy usługi wymiany walut.
 2. Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług Kantoru anonimowo ze względu na regulacje Ustawy o Prawie Dewizowym oraz Ustawie o Przeciwdziałaniu Prania Pieniędzy.
REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA:
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Administratorem po zapoznaniu się i akceptacji warunków niniejszego regulaminu, po pomyślnym zakończeniu procesu pełnej rejestracji oraz po złożeniu dyspozycji kupna lub sprzedaży walut.
 2. Rejestracja Użytkownika obejmuje obowiązkowo następujące kroki:
  1. Podanie adresu e-mail, z którego Użytkownik będzie korzystał przy logowaniu.
  2. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja
  3. Wypełnienie pełnego formularza danych zgodnych z ich aktualnym stanem.
  4. Podanie hasła, przy pomocy którego Użytkownik będzie się logował.
KURSY WYMIANY WALUT
 1. Aktualne kursy walut, po jakich można składać dyspozycję kupna lub sprzedaży znajdują się w zakładce KURSY WALUT.
 2. Kursy wymiany walut generowane są automatycznie co 10 sekund na podstawie danych z KursyNaZywo.pl
 3. Wielkość spreadu dla każdej waluty prezentowanej na tablicy elektronicznej może ulec zmianie w zależności od wahań kursów walut.
 4. Ceny prezentowane na tablicy elektronicznej obowiązują dla wszystkich wielkości zawieranych transakcji jednakowo i nie podlegają żadnym dodatkowym ustaleniom.
WYMIANA WALUT ZA POŚREDNICTWEM KANTORU
 1. Kantor prowadzi usługi w zakresie wymiany walut: EUR, USD, GBP, CHF, PLN, za pośrednictwem kont bankowych.
 2. Wymiana walut obcych zawsze dokonywana jest w stosunku do PLN.
 3. Elektroniczna usługa kupna i sprzedaży walut dostępna jest jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników Kantoru, którzy podali poprawne dane osobowe, prawidłowe numery rachunków bankowych, za pośrednictwem których chcą realizować złożoną dyspozycję kupna lub sprzedaży walut.
 4. Poprawne podanie danych dotyczących kont bankowych, o którym mowa w pkt.3 obejmuje podanie co najmniej dwóch numerów rachunków bankowych oraz danych osobowych ich właścicieli i skonfigurowanie przy każdym z nich waluty danego rachunku oraz kraju banku, w którym jest zlokalizowany dany rachunek. Wymiana jest możliwa po skonfigurowaniu co najmniej jednego rachunku w walucie PLN i jednego rachunku w walucie obcej.
 5. Użytkownik wydaje dyspozycje wymiany walut, a Administrator odbiera je jedynie przez stronę.
 6. Administrator weryfikuje i księguje transakcje Użytkownika, a także realizuje skup i sprzedaż walut obcych oraz przelewy bankowe w godzinach prowadzenia działalności kantorowej.
 7. Ilość wymienianej waluty jest praktycznie nieograniczona pod warunkiem jednak, że Użytkownik wcześniej przedstawi dokumenty stwierdzające jego tożsamość lub dane identyfikacyjne firmy w siedzibie Kantoru (Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy).
 8. W przypadku nie przedstawienia w/w dokumentów maksymalna dzienna wartość transakcji wykonanych przez pojedynczego użytkownika nie może być wyższa niż równowartość 15.000,00 EUR przeliczona według obowiązującego w chwili wymiany waluty kursu średniego NBP.
 9. Minimalna kwota wymienianej waluty poprzez Kantor wynosi 100 jednostek danej waluty obcej.
 10. Zawieranie transakcji walutowej możliwe jest po wcześniejszym zalogowaniu się klienta, wpłaceniu pieniędzy do wymiany na podane przez serwis konto bankowe oraz dokonaniu wyboru waluty do wymiany.
 11. Transakcje wymiany waluty są nieodwracalne dla każdej ze stron. Można jedynie zlecić transakcję odwrotną, czyli kupić wcześniej sprzedaną walutę, co jednak może spowodować stratę finansową Użytkownika z uwagi na różnice kursowe.
 12. Po zakończeniu i zaksięgowaniu transakcji wymiany waluty w Portfelu Klienta zostaje wygenerowany elektroniczny dokument kupna-sprzedaży do samodzielnego pobrania przez Użytkownika. Jedynie na indywidualne życzenie Użytkownika, po przesłaniu do Administratora e-maila z numerem ID transakcji, możliwe jest przesłanie dowodu kupna-sprzedaży drogą pocztową za dodatkową opłatą.
PRZELEWY BANKOWE
 1. Przekazywanie środków do wymiany walutowej jak i po jej wymianie odbywa się za pośrednictwem kont bankowych.
 2. Przelewy bankowe otrzymywane przez Administratora z innych kont bankowych, niż ustalone przez Użytkownika są przez niego zwracane do nadawcy, po potrąceniu kosztów przelewu właściwych dla banku z którego pieniądze będą zwracane.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe podane przez Użytkownika takie jak:
  1. Numer Dowodu Osobistego
  2. Obywatelstwo
  3. PESEL
  przetwarzane są jedynie w celu realizacji zapisów Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.
 2. Pozostałe dane osobowe podane przez Użytkownika, czyli:
  1. Imiona i Nazwiska
  2. Adresy zameldowania
  przetwarzane są jedynie w następujących celach:
  1. Wystawianie i dostarczanie dowodów kupna i sprzedaży walut.
  2. Wykonywanie obowiązków instytucji obowiązanej wynikającej z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
  3. Dostarczanie Użytkownikom informacji związanych z korzystaniem z Kantoru Internetowego.
  4. Realizowania usługi wymiany walut przez Administratora.
  5. Administrator wdrożył i realizuje politykę bezpieczeństwa danych osobowych zgodną z Ustawą o ochronie danych osobowych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Za zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Administratorem uważa się rejestrację w Kantorze wraz ze złożeniem dyspozycji kupna lub sprzedaży walut.
 3. W celu złożenia reklamacji Użytkownik powinien przesłać e-mail na adres kantor-online@vgroup.com.pl ze swojego adresu e-mail podanego przy rejestracji.
 4. W treści wiadomości e-mail należy opisać przyczynę reklamacji i proponowane rozwiązanie problemu.
 5. Administrator odpowiada na reklamację w przeciągu 7 dni od otrzymania wiadomości i informuje o rozwiązaniu bądź dalszym przebiegu postępowania.
 6. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług temu Użytkownikowi.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy bądź opóźnienia, które wynikają z awarii systemów elektronicznych. Wszelkie transakcje, których wykonanie będzie opóźnione na skutek błędów lub awarii, będą realizowane niezwłocznie po ich usunięciu przez Administratora.
 8. Administrator ma prawo do zmiany regulaminu bez informowania Użytkowników.
 9. Administrator wykonuje transakcje wyłącznie w czasie pracy portalu.
 10. Administrator ma prawo do odstąpienia od transakcji w sytuacjach wahań walutowych lub z przyczyn niezależnych od kantoru . W tym przypadku kwota wpłacona przez klienta zwracana jest na koszt kantoru.
Wróć do strony głównej

Obsługujemy następujące banki w Polsce.

Jeżeli posiadasz rachunki w poniższych bankach, Twoje transakcje zostaną zrealizowane bezpłatnie.

PKO BP Pekao mBank
Banner